* - laukai turi būti užpildyti

Adresas

Respublikos g. 22,
Naujoji Akmenė
LT-85164

Konkursas psichologo pareigybei užimti

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

SKELBIA KONKURSĄ PSICHOLOGO PAREIGYBEI UŽIMTI

 

Data 2022-09-30

Akmenės rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba (biudžetinė įstaiga, kodas 300070724, adresas Respublikos g. 22, Naujoji Akmenė, LT-85164), skelbia konkursą psichologo pareigybei užimti.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota

Darbo krūvis: 0,75 etato

Pareigybės lygis: A1

Darbo užmokestis: 1692,41 (priklausomai nuo turimo darbo stažo)

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Psichologo profesinė kvalifikacija – psichologijos magistro laipsnis (studijų apimtis – ne mažesnė nei 240 kreditų) ar jam prilygstanti profesinė kvalifikacija (ne trumpesnių nei 5 metų nuosekliųjų studijų). Ne mažesnė kaip trejų metų  psichologo darbo pedagoginė patirtis.
 • Vertinimo metodikos: WISC III- LT, DISC
 • Kvalifikacijos tobulinimas pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo, psichologinio konsultavimo, švietimo, vertinimo,  specialiųjų poreikių nustatymo bei priskyrimo specialiųjų ugdymosi poreikių grupei klausimais ir kt.

 

Pretendentas turi žinoti ir išmanyti:

 

 • Gebėti taikyti gebėjimų vertinimo metodikas, atliekant asmens psichologinį įvertinimą.
 • Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius specialųjį ugdymą, išmanyti Lietuvos specialiojo ugdymo sistemą.
 • Tvarkyti ir pildyti savo darbo dokumentus, vykdyti direktoriaus įsakymais nustatytas vidaus administravimo funkcijas ir kuruoti  konkrečių sričių veiklas, tvarkyti jų dokumentaciją ir kt.
 • Išbandyti naujai parengtas psichologinio vertinimo metodikas, įvertinant jų tinkamumą.
 • Nustatyti mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemas, numatyti tiesioginio poveikio būdų ir taikyti psichologinio konsultavimo technikas individualiai ar / ir grupėje, dirbant su mokiniais (vaikais), turinčiais bendravimo, elgesio, emocinių, tarpusavio santykių, mokymosi problemų, priklausomybių, patyrusiais traumą (išgyvenusiais netektį, tėvų skyrybas ir kitais atvejais), patyrusiais smurtą ar smurtavusiais (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie smurto faktą momento), bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ar kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio (vaiko) ugdymu susijusiais asmenimis, teikiant jiems rekomendacijas.
 • Psichologinių problemų prevencija: Mokyklų, savivaldybės teritorijoje esančių vaikų globos namų mokinių (vaikų) grupių psichologinių problemų prevencijos poreikio nustatymas, prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas, pagalba mokyklos vaiko gerovės komisijai (toliau – komisija) krizės Mokykloje metu (psichologinių krizių Mokykloje intervencija ir postvencija (įvykus savižudybei, smurto atvejui ar kt.).
 • Rengti metodines rekomendacijas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos, psichologinių problemų prevencijos klausimais.
 • Kuruoti įstaigose dirbančių psichologų veiklas.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą dalyvauti konkurse;
 • Užpildytą pretendento anketą;
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas;
 • Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 • Gyvenimo aprašymą (CV);
 • Galima pateikti asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės;    
 • Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą arba pranešimą apie asmens socialinio draudimo numerį ir/arba kitus darbo patirtį patvirtinančius dokumentus.

Konkurso pretendentų atrankos būdastestas žodžiu (pokalbis).

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

Telefonas pasiteirauti: (8 425) 52399 arba 8 61955274 .

 

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami į atranką ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­2022-09-30 Akmenės rajono savivaldybės pedagoginės psichologinė tarnybos direktoriaus

kabinete.  

 

Konkurso skelbimas