* - laukai turi būti užpildyti

Adresas

Respublikos g. 22,
Naujoji Akmenė
LT-85164

Apie mus

Pradžia: Akmenės rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba įkurta 1997 m. Nuo 2004 m.  ji veikia kaip savarankiška savivaldybės biudžetinė švietimo įstaiga, teikianti paslaugas, numatytas Savivaldybių pedagoginių psichologinių tarnybų pavyzdiniuose nuostatuose.

Akmenės rajono savivaldybės  PPT teikia specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą  vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų, jei mokosi bendrojo lavinimo ar specialiojoje mokykloje, ir vyresniems, jei nori įgyti pagrindinį išsilavinimą), konsultuoja jų tėvus, globėjus bei pedagogus.

Į PPT gali kreiptis: vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai); pats vaikas; pedagogai, kuriems kyla problemų, dirbant su vaiku.

Akmenės rajono savivaldybės  švietimo įstaigų mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams paslaugos teikiamos nemokamai.

 

Vizija

  • Moderni, atvira naujovėms, nuolat besimokanti specialistų komanda, teikianti profesionalią ir veiksmingą psichologinę, specialiąją pedagoginę pagalbą Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams ir ugdymo įstaigoms.

 

Misija

  •   Teikti specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą Akmenės rajono savivaldybėje gyvenantiems vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų, jei mokosi bendrojo lavinimo ar specialiojoje mokykloje, ir vyresniems, jei nori įgyti pagrindinį išsilavinimą) amžiaus, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams ir ugdymo įstaigai sprendžiant jų ugdymosi ir psichologines problemas.

 

Tikslas

  • Užtikrinti pedagoginės ir psichologinės pagalbos prieinamumą, didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių vaikų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą, teikiant jiems, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams ir ugdymo įstaigoms reikalingą konsultacinę, informacinę, ekspertinę pagalbą.

 

Uždaviniai

  • Įvertinti vaiko pedagogines psichologines problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko raidą, brandą mokyklai, rekomenduoti ugdymo formą ar mokyklą.
  • Teikti psichologinę pagalbą vaikams, konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus, specialistus, ugdymo įstaigų vadovus sprendžiant vaiko ugdymo ir emocines problemas.
  • Teikti metodinę pagalbą ugdymo įstaigų specialistams ir vadovams optimalių vaiko ugdymo sąlygų, programų ir metodų parinkimo klausimais, padėti ugdymo įstaigoms užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių ir psichologinių asmenybės problemų turinčių vaikų ugdymą.
  • Šviesti tėvus, pedagogus bei visuomenę aktualiais vaiko ugdymo ir integravimosi į visuomenę klausimais.
  • Vykdyti prevencinę veiklą: organizuoti užimtumo grupę vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, emocinių ir elgesio problemų, bendradarbiauti su savivaldybės ir ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijomis.
  • Kaupti duomenų banką apie vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių ir specifinių problemų.