* - laukai turi būti užpildyti

Adresas

Respublikos g. 22,
Naujoji Akmenė
LT-85164

Nuostatai

 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2017 m. gruodžio 28  d. sprendimu

Nr. T-240(E)

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Akmenės rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatai (toliau –

Nuostatai) reglamentuoja Akmenės rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau – Tarnyba) teisinę formą, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, veiklos sritį, tikslą, uždavinius, funkcijas, Tarnybos organizavimą ir valdymą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką, atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

 1. Oficialus įstaigos pavadinimas – Akmenės rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba, trumpasis pavadinimas – Pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT), įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 300070724.
 2. Tarnyba įsteigta 2004 m. gruodžio 1 d.
 3. Tarnybos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 4. Tarnybos savininkas – Akmenės rajono savivaldybė, kodas 111100056, adresas: L. Petravičiaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmenė.
 5. Tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Akmenės rajono savivaldybės taryba, kuri:

6.1. tvirtina Tarnybos nuostatus;

6.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Tarnybos direktorių;

6.3. priima sprendimą dėl Tarnybos reorganizavimo, struktūros pertvarkos ar likvidavimo;

6.4. priima sprendimą dėl Tarnybos buveinės pakeitimo;

6.5. sprendžia kitus jos kompetencijai įstatymų priskirtus klausimus.

 1. Tarnybos buveinė: Respublikos g. 22, LT-85164, Naujoji Akmenė.
 2. Švietimo įstaigos grupė – švietimo pagalbos įstaiga.
 3. Švietimo įstaigos tipas – pedagoginė psichologinė tarnyba.

10.Tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose.

 1. Tarnyba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais bei šiais Nuostatais.

 

II SKYRIUS

TARNYBOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS

 

 1. Pagrindinė Tarnybos veiklos sritis – švietimo pagalba.
 2. Tarnybos veiklos rūšys:

13.1. švietimui būdingų paslaugų veikla (kodas 85.60);

13.2. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (kodas 85.59).

 1. Tarnybos tikslas – didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms ir mokytojams.
 2. Tarnybos uždaviniai:

15.1. kuo anksčiau įvertinti asmens specialiuosius poreikius, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, padėti jas išspręsti, surasti jam optimalią ugdymo vietą ir formą;

15.2. stiprinti mokyklos, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimus ugdyti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, formuoti teigiamas nuostatas jų atžvilgiu;

15.3. padėti mokykloms užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymą.

16.Tarnybos funkcijos:

16.1. įvertinti asmens galias ir sunkumus, raidos ypatumus bei sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko brandumą mokyklai, prireikus skirti specialųjį ugdymą;

16.2. siūlyti ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoti teikti specialiąją pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę ir specialiąją pagalbą, rekomenduoti vaikui mokyklą;

16.3. konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, specialistus, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais, mokinius – jų polinkių ir gabumų klausimais;

16.4. teikti metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais, skleisti ir diegti specialiojo ugdymo ir psichologijos mokslo naujoves;

16.5. teikti informaciją suinteresuotoms institucijoms ir fiziniams asmenims apie asmens specialiuosius poreikius, psichologines, asmenybės problemas, gavusi asmens ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, užtikrindama teikiamos pagalbos konfidencialumą;

16.6.inicijuoti naujų ugdymo vietų steigimą, specialiosios pedagoginės ir/ar psichologinės pagalbos teikimą, aplinkos pritaikymą specialiųjų poreikių asmenims;

16.7. formuoti mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais;

16.8. rengti ir įgyvendinti prevencijos ir kitas programas, padedančias veiksmingiau ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, sumažinti specialiosios pedagoginės pagalbos poreikį, išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų ar jas spręsti;

16.9. kaupti, analizuoti ir vertinti informaciją apie Tarnybos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančius specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų problemas, ugdymo organizavimą, aplinkos pritaikymą bei specialiosios pedagoginės ir/ar psichologinės pagalbos teikimo veiksmingumą;

16.10. padėti organizuoti krizių valdymą mokyklose.

 

III SKYRIUS

TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS, TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Tarnyba gali veikti tik tada, jei joje dirba specialusis pedagogas, logopedas, psichologas, socialinis pedagogas, gydytojas vaikų neurologas ir (ar) gydytojas neurologas (jei Tarnyba turi licenciją teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas) arba Tarnyba yra sudariusi sutartį su asmens sveikatos priežiūros įstaiga dėl mokinių (vaikų) medicininio įvertinimo, ir Tarnyba yra įsigijusi asmens pedagoginio psichologinio vertinimo metodikas, joje yra įrengti atskiri kabinetai ir kompiuterizuotos darbo vietos (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka).
 2. Tarnybos specialistai:

18.1. įvertina asmens mokymosi sunkumus, raidos ypatumus bei sutrikimus, pedagogines, psichologines asmenybės ir ugdymosi problemas, mokinio (vaiko) specialiuosius ugdymosi poreikius pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais, nustato vaiko brandumą mokyklai, prireikus, skiria specialųjį ugdymąsi;

18.2. teikia psichologinę, socialinę pedagoginę, švietimo informacinę pagalbą mokiniams (vaikams), specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims iki 21 metų;

18.3. teikia psichologinę pagalbą mokytojams ar kitiems švietimo įstaigos darbuotojams, smurtavusiems ar smurtą patyrusiems švietimo įstaigoje;

18.4. teikia psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą švietimo įstaigose, kuriose nėra pagalbos mokiniui specialistų;

18.5. koordinuoja švietimo pagalbos teikimą savo aptarnaujamos teritorijos mokiniams (vaikams), jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, kitiems švietimo įstaigos darbuotojams ir švietimo teikėjams.

 1. Mokinio (vaiko) specialiųjų ugdymosi poreikių pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu, socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimas, vaiko brandumo mokyklai nustatymas, prireikus specialiojo ugdymosi skyrimas atliekamas ir švietimo pagalba teikiama tarnyboje, prireikus – artimiausioje mokinio (vaiko) gyvenimo ar ugdymosi aplinkoje.
 2. Tėvams (globėjams, rūpintojams) nesutikus su Tarnybos specialistų atliktu asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimu, jo specialieji ugdymosi poreikiai vertinami Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre.

21.Tarnyba, įgyvendindama jai pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

21.1. gauti apie savo klientus reikalingą informaciją iš valstybės ir savivaldybės įstaigų, padedančią veiksmingiau spręsti jiems kylančias problemas;

21.2. parinkti ir taikyti vertinimo metodikas ir konsultavimo technikas;

21.3. inicijuoti naujas veiklas, užtikrinančias kokybiškesnį klientų specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimą;

21.4. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

21.5. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

21.6.  naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 1. Tarnyba bendradarbiauja su savivaldybės vykdomąja institucija, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru, kitų savivaldybių Tarnybomis, mokytojų švietimo centrais, švietimo įstaigomis, vaiko teisių apsaugos institucijomis, asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, institucijomis ar organizacijomis, kurios teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę kreiptis į Tarnybą dėl duomenų pateikimo, kitomis švietimo pagalbos įstaigomis ir organizacijomis.
 2. Tarnyba savo veiklą grindžia šiais principais:

23.1. individualizavimo. Sprendimai, susiję su mokiniu (vaiku), priimami atsižvelgiant į jo amžių, brandą, psichikos ir fizines savybes, poreikius, socialinės aplinkos ir kitas svarbias ypatybes;

23.2. mokinio (vaiko) dalyvavimo. Prieš priimant su mokiniu (vaiku) susijusius sprendimus, jam suteikiama galimybė būti išklausytam tiesiogiai arba per savo tėvus (globėjus, rūpintojus). Privalu atsižvelgti į mokinio (vaiko) nuomonę;

23.3. bendradarbiavimo. Išvados dėl mokinio (vaiko) specialiųjų ugdymosi poreikių, jo problemų sprendimo būdų priimamos bendru sutarimu, remiantis Tarnybos, švietimo įstaigos specialistų atliktų vertinimų rezultatais ir bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais);

23.4. konfidencialumo, skaidrumo, nešališkumo priimant sprendimus. Tarnybos specialistai atsako už vykdomų mokinio (vaiko) vertinimų kokybę, tinkamų metodikų parinkimą ir gautų duomenų naudojimą, turimos informacijos apie mokinius (vaikus), jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, kitus švietimo įstaigos darbuotojus ir švietimo teikėjus konfidencialumą, profesinės etikos reikalavimų laikymąsi;

23.5. veiksmingumo. Mokinio (vaiko) tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, švietimo įstaigų vadovams, savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ir kitoms institucijoms teikiamos rekomendacijos ir sprendimai dėl švietimo pagalbos ir specialiojo ugdymosi organizavimo turi padėti stiprinti mokinių (vaikų) gebėjimus ir galias, padėti mokiniui (vaikui) lavintis, mokytis pagal gebėjimus, mokytojams – priimti sprendimus dėl bendrųjų programų pritaikymo, padėti plėtoti švietimo pagalbos infrastruktūrą Tarnybos veiklos teritorijoje – didinti švietimo veiksmingumą;

23.6. profesionalumo. Tarnybos specialistai turi naudotis savo profesine patirtimi ir kompetencija, nuolat ugdyti profesinius gebėjimus ir tobulinti kvalifikaciją.

 

 

IV SKYRIUS

TARNYBOS VEIKLOS VALDYMAS

 

 1. Tarnybos veiklos pagrindas – strateginis planas, metinė veiklos programa.
 2. Tarnyba darbą organizuoja Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
 3. Tarnybai vadovauja direktorius, kuris skiriamas į pareigas konkurso būdu ir iš jų atleidžiamas savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos ar jos įgalioto asmens sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius pavaldus ir atskaitingas Akmenės rajono savivaldybės tarybai ir Akmenės rajono savivaldybės merui.
 4. Tarnybos direktorius:

27.1. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Tarnybos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

27.2. nustato Tarnybos specialistų darbo laiką mokinių (vaikų) specialiesiems ugdymosi poreikiams (išskyrus atsirandantiems dėl išskirtinių gabumų) įvertinti, gautiems duomenims apibendrinti ir rekomendacijoms dėl tolesnio mokinio (vaiko) ugdymosi rengti, likusį darbo laiką skiriant prevencinėms, intervencinėms ir bendravimo su vaikais tobulinimo kursų programoms vykdyti, konsultacinei pagalbai teikti, profesinei kvalifikacijai tobulinti ir kitoms funkcijoms atlikti;

27.3. tvirtina Tarnybos struktūrą, Tarnybos darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

27.4. tvirtina Tarnybos darbo tvarkos taisykles;

27.5. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus;

27.6. vadovauja Tarnybos strateginio plano, metinės veiklos programos rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Tarnybos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Tarnybos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

27.7. atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Tarnyboje, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Tarnybos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Tarnybos veiklos rezultatus;

27.8. leidžia įsakymus pagal savo kompetenciją, kontroliuoja jų vykdymą;

27.9. sudaro Tarnybos vardu sutartis Tarnybos funkcijoms atlikti;

27.10. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą,  jos veikimą ir tobulinimą;

27.11. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai  ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

27.12. organizuoja Tarnybos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

27.13. rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas tobulinti kvalifikaciją, įstaigos specialistams sudaro galimybę atestuotis Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

27.14. atstovauja Tarnybai kitose institucijose;

27.15. bendradarbiauja su vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), rajono ugdymo įstaigomis, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru, kitų savivaldybių tarnybomis, mokytojų švietimo centrais, švietimo įstaigomis, vaiko teisių apsaugos institucijomis, asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, Savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, institucijomis ar organizacijomis, kurios teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę kreiptis į Tarnybą dėl duomenų pateikimo, kitomis švietimo pagalbos įstaigomis ir organizacijomis, nevyriausybinėmis ir kitomis vaikais besirūpinančiomis organizacijomis;

27.16. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 

V SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO

APMOKĖJIMO TVARKA, TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

 1. Į Tarnybą darbuotojai priimami ir atleidžiami Lietuvos Respublikos darbo kodekso

ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 1. Tarnybos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Tarnybos darbuotojų teisės, pareigos ir atsakomybė nustatomos pareigybių aprašymuose.
 3. Tarnybos specialistai atsako už vykdomų pedagoginių ir psichologinių tyrimų kokybę, korektišką tyrimo metodiką ir gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą.
 4. Tarnybos darbuotojai už savo funkcijų vykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI, JŲ NAUDOJIMAS, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

 1. 33. Tarnyba įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudojasi ir disponuoja priskirta žeme, pastatais, statiniais, įrengimais, transporto priemonėmis ir kitu turtu, reikalingu šiuose Nuostatuose numatytai veiklai vykdyti, kuris gali būti pirktas už Tarnybos lėšas, dovanotas arba įgytas kitu teisėtu būdu teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Lėšos ir jų šaltiniai:

34.1. Akmenės rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintą sąmatą;

34.2. valstybės biudžeto tikslinės lėšos;

34.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus.

 1. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Finansinės operacijos ir buhalterinė apskaita atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Finansų ministerijos įsakymais ir kitais teisės aktais.
 3. Tarnybos veiklą prižiūri steigėjas ir kitos valstybės įgaliotos institucijos.
 4. Tarnybos finansinės veiklos kontrolę vykdo Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba bei kitos įgaliotos institucijos.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Tarnybos nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus tvirtina Savivaldybės taryba.
 2. Nuostatai keičiami ir papildomi Savivaldybės tarybos ar Tarnybos direktoriaus teikimu.
 3. Tarnybos vieši pranešimai skelbiami Tarnybos interneto svetainėje www.akmenesppt.lt , vietinėje spaudoje.
 4. Tarnybą reorganizuoja, likviduoja ir pertvarko Savivaldybės taryba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais teisės aktais.
 5. Tarnyba įregistruojama, perregistruojama ir išregistruojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

____________________________

 

Laikinai einanti direktorės pareigas                                    Andželika Adolevskienė

 

 

PRITARTA

Tarnybos darbuotojų

2017 m. spalio 19 d. posėdžio

protokoliniu nutarimu

(protokolas Nr. 1)