* - laukai turi būti užpildyti

Adresas

Respublikos g. 22,
Naujoji Akmenė
LT-85164

Vidaus darbo tvarkos taisyklės


PATVIRTINTA
Akmenės rajono savivaldybės
Pedagoginės psichologinės tarnybos
direktoriaus 2014 m. rugsėjo 1 d.
įsakymu Nr. V-7


AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

I.BENDROJI DALIS
1. Vidaus darbo tvarkos taisyklėmis nustatoma vidaus darbo tvarka Akmenės rajono savivaldybės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.
2. Taisyklėse nustatyta priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo tvarka, bendri vidaus tvarkos reikalavimai, darbo ir poilsio laikas, paskatinimai ir nuobaudos, darbdavio ir darbuotojų pareigos ir teisės.
3. Šios vidaus darbo tvarkos taisyklės privalomos visiems įstaigos darbuotojams
4. Vidaus darbo tvarkos taisyklėse neaptartus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos
įstatymai ir poįstatyminiai norminiai aktai.

 

II. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO  IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKA
5.Darbdavio ir darbuotojo susitarimas dėl priėmimo į darbą įforminamas darbo sutartimi.
6. Priimant į darbą būtina pateikti:
6.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
6.2. valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą;
6.3. jeigu darbo įstatymas sieja priėmimą į darbą su tam tikru išsilavinimu ar profesiniu parengimu-dokumentą apie išsilavinimą;
6.4. sveikatos būklę patvirtinančius dokumentus;
6.5. nepilnamečių vaikų gimimo liudijimo kopijas;
6.6. 2 fotonuotraukas.
7. Priimant į darbą, darbuotojas supažindinamas su vidaus darbo tvarkos  taisyklėmis, pareiginiais nuostatais, darbuotojo saugos  ir priešgaisrinės saugos instrukcijomis, kitais įstaigoje galiojančiais aktais, reglamentuojančiais jo darbą.
8. Darbdavys, kartu su antruoju darbo sutarties egzemplioriumi, įteikia darbuotojui darbo pažymėjimą .
9. Darbuotojas privalo pradėti darbą nuo darbo sutartyje nurodytos datos.
10. Darbo sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik esant išankstiniam raštiškam darbuotojo sutikimui.
11. Darbdavys darbo apmokėjimo  sąlygas be raštiško darbuotojo sutikimo gali keisti tik tuo atveju, kai įstatymais ar Vyriausybės nutarimais yra keičiamas darbuotojo kategorijos darbo apmokėjimas. Keičiant darbo apmokėjimo sąlygas, darbo užmokestis gali būti sumažinamas tik darbuotojui raštiškai sutikus.
12 . Darbo sutartis gali būti nutraukta tik įstatymų numatytais pagrindais. Darbdavys savo iniciatyva gali nutraukti darbo sutartį, kai nėra darbuotojo kaltės, tik įstatymų nustatyta tvarka.
13. Su atleidžiamu darbuotoju atsiskaitoma jo atleidimo dieną. Atleidimo diena laikoma paskutinė darbo diena.


III. DARBUOTOJO PAREIGOS
14.Darbuotojas privalo:
14.1. laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų;
14.2. vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, reglamentuojančius PPT veiklą, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus,  direktoriaus  užduotis ir pavedimus;
14.3. vadovautis savo darbe Švietimo ir mokslo ministerijos, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro metodiniais nurodymais ir rekomendacijomis;
14.4. atsakyti už vykdomų psichologinių, pedagoginių tyrimų kokybę, išvadų interpretacijos korektiškumą, gautų duomenų panaudojimą ir konfidencialumą;
14.5. laikytis tarnybinės etikos, o psichologams Psichologo etikos kodekso reikalavimų;
14.6. nepriekaištingai ir kultūringai atlikti savo pareigas, laikytis darbo drausmės;
14.7.pranešti tą pačią dieną apie neatvykimą į darbą (dėl ligos ar kitų priežasčių) direktoriui arba jį pavaduojančiam asmeniui;
14.8. nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą;
14.9. tinkamai prižiūrėti darbo vietą, inventorių, tausoti įstaigos turtą;
14.10.darbo vietoje turėti darbuotojo darbo pažymėjimą .
15. Darbuotojams draudžiama:
15.1.užsiiminėti visuomenine ir politine veikla darbovietėje darbo metu;
15.2.naudotis ne tarnybos reikalams darbovietės turtu;
15.3.gauti dovanas už tarnybos pareigų vykdymą;
15.4. atskleisti įstaigos paslaptis;
15.5.rūkyti tarnybinėse patalpose ir darbo vietoje, vartoti narkotines medžiagas ir alkoholinius gėrimus.

 

IV. DARBUOTOJO TEISĖS
16. Darbuotojas turi teisę:
16.1.į pareiginę algą atitinkančią jo kategoriją, įstatymo nustatytą darbo užmokesčio priedą, priemokas ir kitas išmokas;
16.2. į mokymąsi ir kvalifikacijos kėlimą savo ir darbdavio iniciatyva. Darbuotojui pageidaujant tobulintis savo iniciatyva suteikiama išeiginė diena, paliekant darbo užmokestį  ( pagal tarnybos finansines galimybes).
16.3. gauti informaciją iš:
16.3.1. direktoriaus, bendradarbių ir kitų savivaldybės tarnautojų, būtiną atlikti užduotims ir pavedimams;
16.3.2. Švietimo ir mokslo ministerijos, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro ir metodinę pagalbą Tarnybos veiklos klausimais;
16.3.3. švietimo įstaigų, sveikatos ir socialinės apsaugos institucijų apie spec. poreikių vaikų ugdymą;
16.4. dalyvauti savivaldybės institucijų pasitarimuose, posėdžiuose, kuriuose svarstomi su Tarnybos veikla susiję klausimai;
16.5. į įstatymų nustatytas atostogas;
16.6. atsisakyti vykdyti užduotį ar pavedimą, jei jie viršija specialisto profesinę kompetenciją, pažeidžia profesinės etikos normas, vaiko ir jo tėvų teises, viršija jo pareiginių nuostatų funkcijas ( nepagrįstas atsisakymas dirbti bei vykdyti užduotis ar pavedimą laikomas darbo drausmės pažeidimu).

 

V. PAGRINDINĖS DARBDAVIO PAREIGOS IR TEISĖS
17. Darbdavio pareigos:
17.1.laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, poįstatyminių aktų, tinkamų organizuoti visų darbuotojų darbą, sudaryti sąlygas darbo našumui didinti, užtikrinti darbo drausmę.
18. Darbdavio teisės:
18.1.reikalauti, kad darbuotojas vykdytų pareigas ir laikytųsi darbo drausmės;
18.2.darbuotojams, pažeidusiems darbo drausmę, skirti drausmines nuobaudas;
18.3.laikinai nušalinti darbuotoją nuo darbo, už tą laiką nemokant darbo užmokesčio arba atleisti iš darbo darbuotoją, jeigu jis darbo metu buvo neblaivus, apsvaigęs nuo narkotikų ar toksinių medžiagų;
18.4.atsižvelgdamas į tarnybos finansines galimybes, spręsti apie darbuotojo komandiruotes,kvalifikacijos kėlimo seminarus, stažuotes, mokymąsi.

 

VI. DARBO IR POILSIO LAIKAS, ATOSTOGOS
19. Normali darbuotojų darbo trukmė įstaigoje negali būti ilgesnė kaip 40 val. per savaitę.
20. Darbuotojams nustatyta penkių darbo dienų savaitė:
darbo pradžia 8 val.
darbo pabaiga 19 val.
21. Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.
22. Darbuotojų darbo grafikai tvirtinami Tarnybos direktoriaus, kur nurodoma pietų pertrauka
ne trumpesnė kaip 30 minučių (kuri neįskaitoma į darbo laiką), vėliau kas 2 valandos daromos papildomos 10 minučių pertraukos, kurios įskaitomos į darbo laiką.
23. Specialistų (psichologų, logopedų, specialiųjų pedagogų) darbo laikas per savaitę suskirstomas (priklausomai nuo dirbamo darbo krūvio) taip:
50%   20 val. – konsultavimui, įvertinimui, tyrimui;
50% 20 val. – duomenims ir dokumentams tvarkyti, rekomendacijoms rengti, konsultacijoms,paskaitoms, susirinkimams, posėdžiams pasiruošti,supervizijoms, profesiniam kuravimui,konsultavimuisi su kolegomis ir pan.;
Psichologo atliekamų darbų vidutinė trukmė smulkiau reglamentuojama Psichologo pareiginiuose
nuostatuose.
24. Pedagoginiams darbuotojams suteikiamos 56 kalendorinių dienų trukmės kasmetinės atostogos, gyd. neurologui-42 kalendorinės dienos , kitiems darbuotojams -28 kalendorinės dienos
25. Darbdavys turi teisę organizuoti darbuotojams privalomą viršvalandinį darbą ir darbo bei poilsio
dienomis, kai:
25.1.reikia užkirsti kelią nelaimėms ir pavojams;
25.2.dirbdami visuomenei būtini darbai, šalinamos atsitiktinės ar staiga atsiradusios aplinkybės ;
25.3.būtina užbaigti pradėtą darbą, kurio dėl nenumatytos ar atsitiktinės kliūties nebuvo galima baigti per normalų darbo laiką;
25.4.kitais neišvardintais atvejais tik gavęs raštišką darbuotojo sutikimą.

 

VII. VIENKARTINĖS PINIGINĖS IŠMOKOS IR MATERIALINĖS PAŠALPOS
26. Vienkartinės piniginės išmokos ir materialinės pašalpos mokamos vadovaujantis įstaigos vadovo patvirtinta vienkartinių piniginių išmokų ir materialinių pašalpų tarnybos darbuotojams skyrimo ir mokėjimo tvarka.

 

VIII. ATSAKOMYBĖ UŽ DARBO DRAUSMĖS PAŽEIDIMUS
27. Už darbo drausmės pažeidimą, t.y. pavestų pareigų nevykdymą arba netinkamą atlikimą,
taikomos drausminės nuobaudos:
27.1.pastaba:
27.2.papeikimas;
27.3.griežtas papeikimas;
27.4.atleidimas iš darbo.
28. Prieš skiriant nuobaudą, reikia pareikalauti, kad darbuotojas paaiškintų raštu.
29. Jei per darbdavio nustatytą terminą be svarbios priežasties darbuotojas atsisako pasiaiškinti
arba nepateikia pasiaiškinimo, drausminę nuobaudą galima skirti ir be pasiaiškinimo.
Darbuotojui nuobauda skiriama direktoriaus įsakymu ir darbuotojui pranešama pasirašytinai.
30. Atleidimas iš darbo, kaip drausminė nuobauda darbuotojui skiriama kai:
30.1.darbuotojo nebuvo darbe vieną ar daugiau dienų be pateisinamų priežasčių;
30.2.darbuotojas darbo metu yra neblaivus ar apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių medžiagų;
30.3.darbuotojas nerūpestingai atliko pareigas ar kitaip pažeidė darbo drausmę, jei prieš tai jam nors vieną kartą per paskutinius dvylika mėnesių buvo taikyta drausminė nuobauda-griežtas papeikimas.
31. Drausminę nuobaudą galima apskųsti ta pačia tvarka, kokia nustatyta darbo ginčams spręsti.


IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
32. Darbuotojams, nesilaikantiems šių taisyklių reikalavimų, taikoma Lietuvos Respublikos
įstatymų numatyta drausminė, materialinė, administracinė ar baudžiamoji atsakomybė.